*ST 创智:关于股票恢复上市事宜未获得深圳证券交易所核准的公告    查看PDF公告

股票简称:*ST 创智 股票代码:000787

 证券代码:000787       证券简称:*ST创智       公告编号:2012-059 
 
创智信 息科技股份有限公 司 
关于股 票恢复上市事宜未 获得深圳证券交易 所核准的公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
本公司于2012 年 12 月 31 日收到深圳 证券交易 所的《 关 于创智
信息科技 股份有 限 公司股票 终止上 市 的决定 》 ( 深证上[2012]465 号) ,
决定本公 司股票 终 止上市。 
本公司将 按照相 关 规定, 做 好股票 终 止上市以 及后续 工 作。 
 
特此公告 
 
                               创 智信息科 技股份 有 限公司 
                                        董事会 
  2012 年12 月31 日